MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Efter 12 år med RAB. Forslag til opdatering

29. januar 2016

Efter 12 år med RAB trænger ordningen til en opdatering.

Forslag af Gunna Højgaard

Efter at have uddannet massører og deltaget i massørforeningers administration af RAB-ordningen siden 2004 har jeg gjort mig nogle tanker om, hvordan ordningen kan justeres, så komplementær og alternativ medicin (KAM) kommer til at fungere endnu bedre i arbejdet på forbedring af folkesundheden. Mit udgangspunkt er, at ordningen fortsat er brancheadministreret.

Hver behandlergruppe udarbejder en definition af faget: Et eksempel:

Fysiurgisk massage (Bygger på tekst fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside)

Massage og anden fysiurgisk behandling af muskler og væv m.m. med udgangspunkt i kroppens anatomi og fysiologi samt i personens kropsbrug.

Et vigtigt element i behandlingen er den tillidsfulde relation mellem bruger og behandler.

Formålet med fysiurgisk massage er at forbedre personens muligheder for at bevæge sig frit og normalt. Behandlingen forebygger og lindrer skader og smerter i bevægeapparatet.

Fysiurgisk massage består af klassisk massage eller svensk massage. Mange i den vestlige verden opfatter denne form som den mest typiske form for massage. Desuden indgår termoterapi, lavfrekvent laserbehandling, lymfedrænage, fascie- og ledbehandling med blide teknikker og neuromuskulære teknikker.

Fysiurgiske massageteknikker bruges også i det etablerede sundhedsvæsen af f.eks. fysioterapeuter.

FORENINGER

Dokumentation for uddannelse:

Ansøgere indsender dokumentation for, at uddannelsen opfylder kravene på det tidspunkt, hvor ansøgningen indsendes.

Upartiskhed: En behandlerforening er pligtig til at optage og RAB/SA-registrere enhver ansøger, der opfylder kravene, uanset hvor eller på hvilken måde uddannelsen er gennemført.

Krav til dokumentation: Se under SKOLER.

Foreningens bestyrelse er til enhver tid ansvarlig for, at de RAB/SA-registrerede medlemmer har de nødvendige kvalifikationer.

Uvildigt etisk råd: Etisk råd består af et ulige antal medlemmer, hvoraf mindst 1 er udefra kommende (dvs. ikke udøver af samme behandlingsform) med kendskab til etisk praksis.

Der har manglet:

Regler for, hvilke forudsætninger den eller de personer skal have, der gransker ansøgninger til RAB/SA-registrering og tildeler registrering. Det kan for eksempel være, at vedkommende selv er RAB/SA-registreret med hensyn til den pågældende behandlingsform.

Vedkommende skal være uvildig ved for eksempel ikke være beslægtet med eller have uddannet

ansøgeren.

Regler for flytning af en RAB/SA-registreret behandler til en anden registreringsansvarlig forening. Forslag: At medlemmet kan overføres til den nye forening sammen med den oprindeligt indsendte dokumentation og uden ekstra startgebyr for medlemmet, forudsat, at vedkommende ikke er ekskluderet på grund af uetisk adfærd.

Regler for sammenlægning af registreringsansvarlige foreninger. Forslag, at RAB/SA-registrering af medlemmer kan overføres til den nye forening sammen med den oprindeligt indsendte dokumentation, og uden ekstra startgebyr for medlemmet.

Validering af uddannelse, som er sammenstykket, som er taget i udlandet eller helt eller delvis på en skole, som er nedlagt, kan af foreningen overdrages til en skole, der i forvejen uddanner til RAB/SA-niveau. Validering sker ved eksamen og prøver på sædvanligt niveau og med samme indhold som den sædvanlige afslutning af uddannelsen.

VEDLIGEHOLDELSE AF UDDANNELSE

Det er hvert RAB/SA-registreret medlems forpligtelse at tage efteruddannelse efter sin forenings regler. Hvis det ikke sker, bliver medlemmet frataget sin registrering. Medlemmet indsender til sin forening fyldestgørende dokumentation for efteruddannelsen (kursusbevis med angivelse af tidspunkt, timetal, emne, underviser og kursusudbyder) samt en personlig evaluering.

Det er den registrerende forenings forpligtelse at opbevare dokumentation for, at dette har fundet sted, og at afregistrere de medlemmer, der ikke opfylder kravene.

Foreningens hjemmeside skal indeholde en opdateret fortegnelse over de RAB/SA-registrerede medlemmer.

Den registrerende forening beslutter på sin generalforsamling, hvilke emner den kan godkende som efteruddannelse inden for den relevante behandlingsforms rammer. Det kan være inden for hovedfaget (behandlingsformen) eller hjælpefagene (anatomi, fysiologi, sygdomslære med farmakologi, orientering om andre alternative behandlingsformer og klinikvejledning/klinikdrift).

Foreningen beslutter, hvilke undervisningsformer den kan godkende, og hvilken del af efteruddannelsen de RAB/SA-registrerede kan tage inden for henholdsvis hovedfag og hjælpefag.

Ligeledes beslutter foreningen, at en udbyder af efteruddannelse ikke kan godkendes i tilfælde af, at udbyderen efter påtale ikke har formået at forbedre sit uddannelsestilbud, så det fungerer tilfredsstillende.

Efteruddannelse i hjælpefagene kan tilrettelægges tværfagligt, så de kan bruges af behandlere fra flere behandlingsformer.

UDDANNELSEN

Det pligtige timetal forhøjes til 1000 timer. Heraf kan 500 timer gennemføres som lærerstyret undervisning og resten valgfrit som lærerstyret undervisning eller struktureret fjernundervisning/e-learning.

Klinikpraksis og individuelle øvelser godkendes ikke som undervisning.

Mindst 300 af timerne i hovedfaget gennemføres som lærerstyret undervisning, resten kan valgfrit gennemføres som studier af den teoretiske baggrund for behandlingsformens praksis.

Eksempel: Forslag til fag/timefordeling for kropsbehandlere

Hovedfag 500 timer

Anatomi/fysiologi/sygdomslære med farmakologi 400 timer

Videnskab/Etik/Kommunikation/Samfund 68 timer *)

Førstehjælp minimum 12 timer

Omfang og indhold af Anatomi/fysiologi/sygdomslære med farmakologi besluttes af hver behandlergruppe. For ikke-kropsbehandlere kan faget begrænses til en almen orientering på 20 timer.

SKOLER

Det er skolelederens ansvar, at undervisningen og eksaminationen foregår efter reglerne.

Mangler: Regler for, hvilke kvalifikationer undervisere skal have.

Forslag: At underviseren i ethvert fag mindst skal have kvalifikationer på det niveau, der uddannes til (RAB/SA). Desuden, at vedkommende skal have voksenpædagogisk uddannelse eller –erfaring.

Undervisere i hovedfagets praksis skal desuden have mindst x års klinikerfaring.

Mangler: Regler for eksamen.

Praktisk eksamen i hovedfaget foregår under kliniklignende omstændigheder. ”Modellen” må ikke være kendt af eksaminanden.

Eksaminandens underviser er eksaminator, og censor er uvildig, udefra-kommende sagkyndig.

Da der ikke findes offentlig eksamens- eller censorordning, gives der ikke sammenlignelige karakterer men udelukkende bestået/ikke bestået. I tilfælde af uenighed står censors afgørelse ved magt.

Teoretisk eksamen i hovedfaget samt i hjælpefagene) (for eksempel anatomi, fysiologi og sygdomslære med farmakologi) aflægges ved fremmøde. Eksamen kan opdeles med ca. 1 time til hvert fag. Der bruges ikke hjælpemidler. Besvarelsen anonymiseres og bedømmes af eksaminandens lærer samt en udefra-kommende sagkyndig censor. Da der ikke findes offentlig eksamens- eller censorordning, gives der ikke sammenlignelige karakterer men udelukkende bestået/ikke bestået. I tilfælde af uenighed står censors afgørelse ved magt.

Efter hver del-eksamen gives eksaminanden kommentarer til sin udførelse af opgaven.

Eksaminander med læse/skrivehandicap kan eksamineres mundtligt, idet eksaminator og censor er til stede samtidig.

Hver behandlerbranche kan beslutte at etablere censorordning og fælles eksamenspensum.

I hjælpefagene afholdes der ikke censureret eksamen men gives en opsamlende prøve som viser, at den studerende har forstået det væsentlige i det gennemgåede stof.

Uddannelsesbeviset (diplomet) skal indeholde:

  • Indehaverens fulde navn og fødselsdato
  • Dato for afslutning af kurset/uddannelsen
  • Skolens kontaktdata
  • Uddannelsens indhold: for hvert fag, gennemført og med hvilket resultat (bestået/ikke bestået, gennemført) Disse detaljer kan også gives på et bilag.
  • Dette gælder også, hvis uddannelsen er sammenstykket af kurser fra flere skoler.

Fælles for alle RAB/SA-registrerede

(Nyt fag) Start og drift af egen virksomhed (Forretningsplan, budget, finansiering, PR, skat og moms, forsikringsforhold.) 20 timer

*) VEKS afløser de nuværende hjælpefag Psykologi, Orientering om andre alternative behandlingsformer og Klinikvejledning/klinikdrift og kan være fælles for alle KAM behandlere. Modellen er lånt fra SABORG og NMS (Norge)

Videnskab: Sundhed og verdensbillede i traditionel og i naturvidenskabelig helbredelse. Grundlæggende principper i forskning. Den aktuelle behandlingsforms paradigmer og historie i korte træk.

Etik: Adfærd mellem behandler og bruger. Kollegial etik. Forholdet til andre behandlergrupper og til sundhedsvæsenet.

Kommunikation: Den terapeutiske samtale og relation. De almindeligste psykiske sygdomme og personlighedsafvigelser. Behandlerens selvhusholdning og psykiske arbejdsmiljø. Klinikkens miljø. Smerteadfærd, placeboeffekt og andre relevante tilstande.

Samfund: Lovgivning på KAM-området. Forbeholdt virksomhed. Organisationsforhold for KAM.

*